Reklamačný poriadok

(platný od 11.7. 2015)

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti DANCE NOW s.r.o., so sídlom: Heyrovského 8, Bratislava 841 03, Slovenská republika, IČO: 46510648, z¬apísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, (ďalej len „Predávajúci”) a zákazníka (ďalej len „Kupujúci”) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a tiež práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (spolu ďalej len „Zmluvné strany”) s tým súvisiace.

1.2 Vytvorením a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom a ten sa pre neho stáva záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na portáli www.latinky.sk a tiež v sídle Predávajúceho.

1.3 Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady  tovaru zakúpeného na www.latinky.sk upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb.

1.4 Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.latinky.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok II

Kontrola tovaru pri preberaní

2.1 Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať. Dodatočné reklamácie týkajúce sa množstva a druhu tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

2.2 Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou a následne kontaktovať predávajúceho na email: info@latinky.sk. V prípade nespísania škodového zápisu má predávajúci právo neuznať reklamáciu na poškodený tovar.

Článok III

Vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy

3.1 Od¬stúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 15 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Kupujúci  uhrádza poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle. Po vrátení tovaru je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal v súvislosti s plnením objednávky vrátane poštovného a balného. V prípade, že si kupujúci zvolil iný spôsob dopravy, ako najlacnejší ponúkaný predávajúcim, predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu náhradu nákladov na dopravu tovaru v hodnote najnižších nákladov ponúkaných predávajúcim.

Na účely odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vyplniť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je k dispozícii tu: reklamačno/výmenný formulár.pdf

3.2 Vrátenie tovaru, ktorý si kupujúci neobjednal a bol odoslaný chybne.

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prevzal nezodpovedá tomu, čo si objednal má právo vrátiť tovar Predávajúcemu  do 15 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má v danom prípade nárok na náhradu nevyhnutne vynaložených nákladov na vrátenie tovaru. Tieto náklady v plnej výške znáša Predávajúci.

3.3 Výmena tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti, farby, či iných parametrov.

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prebral mu nesedí z hľadiska nevyhovujúcej veľkosti či farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti v lehote 15 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Ku¬pujúci uhrádza poštovné, ktoré vynaložil na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu maximálne do 30 dní odo dňa obdržania vyplneného Formulára s dodacím listom a tovaromPredávajúcim.

Uplatnenie nároku na výmenu závisí od momentálnej skladovej dostupnosti na strane Predávajúceho. V prípade, že pre nedostatok tovaru na výmenu nemôže Predávajúci poskytnúť kupujúcemu náhradu za pôvodne objednaný tovar, sa postupuje podľa kroku 3.1, ako pri odstúpení od zmluvy. Náklady vzniknuté s poslaním tovaru Predávajúcemu pri výmene prostredníctvom Slovenskej pošty hradí Kupujúci a naopak.

Článok IV

Reklamácia tovaru

4.1 Reklamačný/výmenný formulár

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný / výmenný formulár (ďalej len „Formulár”) (inak nebudeme oprávnení akceptovať Vaše reklamácie).

4.2 Podmienkou vybavenia reklamácie je kompletné vyplnenie Formuláru. Ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený dodací list, či iné potrebné dokumenty (ďalej len „Požadované dokumenty”), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov či priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

4.3 Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu jeho vlastností, ktorá vznikla v priebehu v dôsledku jeho nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

4.4 Za odstrániteľnú vadu sa považuje také poškodenie, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť predmetného tovaru. V tomto prípade chybu odstraňuje Predávajúci na vlastné náklady.

4.4 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo by jej odstránenie bolo príliš nákladné v porovnaní s cenou tovaru. V takomto prípade má Kupujúci právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (ak to dovoľuje stav zásob predávajúceho) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.5 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
  2. b) výmenou tovaru,
  3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu so zaslaným tovarom doklad o vybavení reklamácie.

4.6 Reklamácia, ktorá je uznaná ako oprávnená, je bezplatná.

4.7 Ak je reklamácia vybavená formou výmeny tovaru, záručná doba tohto tovaru začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

4.8 Dodacia adresa je DANCE NOW s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.

Článok V

Sankcie za neprevzatie tovaru:

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora.

Článok VI

Záručné podmienky a záručná lehota

5.1 Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň obdržania tovaru Kupujúcim. Vady tovaru a nároky z tohto vyplývajúce musia byť uplatnené Kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej doby v plnom rozsahu zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

5.2 Reklamovať je možné len ten tovar, ktorý bol riadne zakúpený na portáli www.latinky.sk a v plnom rozsahu zaplatený. Na účely uplatnenia záruky slúži Dodací list, ktorého kópia je podmienkou pre vybavenie reklamácie.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

6.1 Jediná kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je: info@latinky.sk. Všetky Formuláre musia teda byť zaslané na túto adresu, v opačnom prípade môže Predávajúci reklamáciu zamietnuť. Tiež korešpondencia zaslaná Kupujúcemu z inej e-mailovej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú predávajúcim a www.latinky.sk za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny či doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe: www.latinky.sk.